facebook

Biblické zázraky sú UFO podvod. Máme na to jasné dôkazy!!!


Tento článok otvorí kresťanovi oči. Kresťan si celý svoj zmysel života si zakladal na kresťanstve ale teraz tu je nepríjemný článok, ktorý mu celú jeho vieru spochybňuje. Kresťanovi článok pokazí radosť. Kresťania veľmi neradi čítajú takéto články a často ich ani nie sú schopní dočítať. Pravda je niekedy nepríjemná. Ale aj nepríjemná pravda nás posúva dopredu.
K čomu je dobré to šialené besnenie fanatických kresťanských kazateľov, evanjelizátorov, ktorí sa silou mocou snažia strhnúť čo najviac ovečiek na kresťanstvo, ktoré je už vo svojich základoch založené na klamstve?? Veď kresťanstvo spochybňuje samotná Biblia.
Nedaj sa klamať cirkvou! Maj svoj rozum!
 
V predchádzajúcom článku som predložil dôkazy o existencii UFO, kde samotní ľudia z radov vlády priznali existenciu mimozemských civilizácii. Existencia mimozemšťanov je fakt, ktorý nemožno poprieť.
A keď teda s istotou vieme, že mimozemské civilizácie naozaj existujú, potom môžeme oprávnene špekulovať, či Biblické zázraky neboli spôsobené práve UFO. A naozaj - máme na to jasné dôkazy - minimálne prorok Ezechiel hovorí o UFO veľmi jasne.
Je veľmi dôležité šíriť dôkazy o existencii UFO, aby sme tak aj verejne odhalili podvod kresťanstva.
Celá Biblia je najväčší podvod a podvrh ľudstva. Primitívni židia, keď videli UFO, mysleli si, že je to Boh.
Všetky zázraky a divy v Biblii spôsobilo UFO. Biblickí židia nadviazali kontakt zo zlými mimozemšťanmi, ktorí sa rozhodli zotročiť a zneužívať ľudstvo. Tu podrobne píšem o jasných Biblických dôkazoch, že biblickí mimozemšťania potrebujú energiu z nás ľudí a získajú ju vtedy ak ľudia trpia. Pozri viac v článku „Amazonskí šamani: Jahve je démon“
Ak sa židom zjavili rôzni anjeli, v skutočnosti išlo o mimozemšťanov. Juhoamerickí šamani, ktorí sa už tisícročia zaoberajú problematikou UFO potvrdzujú, že mimozemšťania nemusia na zemi objaviť s kozmickou loďou, ale aj samostatne.
Židia udržiavajú kontakt s mimozemšťanmi dodnes. Židia majú veľkú moc na planéte Zemi, preto zotročujú ľudstvo svojou politickou diktatúrou, vyvolávajú vojny a nepokoje, pretože spolupracujú so zlými mimozemšťanmi. Pozrite sa do Biblie aký je ten mimozemský „boh“ Jahve krutý a zlý.
 Perfektné video, ktoré veľmi odporúčam: Petr Chobot: Biblia je mimozemský UFO podvod
https://vimeo.com/146902685
*************************
Biblické dôkazy existencie UFO sú nasledovné:
Ez 1,4-11.13-22.27
Kniha proroka Ezechiela - kapitola 1
4Videl som teda: Hľa, od severu prichádzal búrlivý vietor, veľký oblak a blčiaci oheň, okolo ktorého bola žiara, a z jeho stredu - zo stredu ohňa - čosi ako výzor lesklého kovu(komentár: „lesklý kov“ a tento popis, to by sedelo na kovovú konštukciu mimozemského UFO taniera).5Zo stredu tohto však podoba štyroch bytostí (komentár: vo vnútri UFO taniera boli štyri mimozemské bytosti, ktoré sa Ezechiel snaží popísať). Toto bol ich výzor: Mali podobu človeka,6každá mala štyri tváre a každá štyri krídla.7Ich nohy boli rovné, chodidlo ich nôh ako chodidlo nohy teľaťa, a leskli sa ako výzor lešteného kovu.8Pod krídlami mali zo štyroch strán ľudské ruky a všetky štyri z nich mali tváre a krídla.9Krídla sa im vzájomne dotýkali, pri chôdzi sa neobracali, každá kráčala pred svojou tvárou(komentár: tým popisuje to, že sa mimozemský UFO dopravný prostriedok pohol, tak všetky bytosti boli v ňom spolu. Vtedajším jazykom bolo ťažké popísať exitenciu nejakého dopravného prostriedku). 11boli ich tváre. Ich krídla sa rozprestierali nahor, dve krídla každého sa vzájomne dotýkali a dve im zakrývali telá.13A podoba bytostí: ich zjav bol ako žeravé uhlie ohňa ako čosi, čo sa podobalo fakliam, a toto prechádzalo pomedzi bytosti, oheň však mal žiaru a z ohňa vychádzal blesk.14Bytosti chodili sem i tam, podobne žiariacemu blesku.(komentár: popisuje ako vidí v UFO stroji bytosti a UFO stroj sa pohybuje bleskovou rýchlosťou z miesta na miesto) 15Pozeral som sa na bytosti a hľa, na zemi pri bytostiach - pri všetkých štyroch - bolo po jednom kolese (komentár: pojmom koleso je už veľmi jasne vyjadrený mimozemský UFO stroj, pričom v každom UFO lietajúcom tanieri boli 4 bytosti, ktoré bolo vidieť za sklom).16Výzor kolies a ich sústava bola ako výzor chryzolitu; všetky štyri mali rovnakú podobu, vyzerali a boli zostrojené tak, akoby bolo koleso uprostred kolesa(komentár: zaujímavý popis UFO stroja).17Keď išli, išli na svoje štyri strany, pri pohybovaní sa neobracali.18(Ich bahry mali výšku a vzhľad!) Ich bahry, na všetkých štyroch, boli dookola plné očí(komentár: Pojem "bahry" je vysvetlený v slovníku ako segmenty dreveného kolesa: Zo segmenrov, ktoré boli okuté ráfami sa skladalo drevené koleso na povoze a do nich boli zapustené spice). 19Keď bytosti išli, hýbali sa kolesá popri nich, keď sa bytosti zdvihli zo zeme, kolesá sa zdvihli(komentár:vtedajšími jazykovými možnosťami popísaný mimozemský UFO dopravný prostriedok).20Kadiaľ chcel ísť duch, tadiaľ išli. Ak duch chcel ísť, zdvihli sa podobne aj kolesá, pretože v kolesách bol duch bytostí.21Keď išli tie, išli aj ony, keď tie zastali, zastavili sa aj ony, keď sa zdvihli zo zeme, zdvihli sa podobne aj kolesá, pretože v kolesách bol duch bytostí. -22Nad hlavami bytostí bolo čosi ako obloha, vyzeralo to ako hrozný kryštál, roztiahnutý odhora nad ich hlavami(komentár:môže ísť o popis skla za ktorým videl bytosti v UFO stroji).
 
Nasledovná časť Biblie by mohla popisovať nejakú mimozemskú bytosť v skafandri popísanú vtedajšími obmedzenými jazykovými možnosťami:
...Vtedy som zdvihol oči, obzrel som sa a videl som človeka oblečeného do ľanového rúcha; okolo bedier mal opasok z ofírskeho zlata; jeho telo bolo ako drahokam, jeho tvár vyzerala ako blesk, jeho oči boli ako ohnivé fakle, jeho ramená a lýtka ako bronzové zrkadlo a zvuk jeho slov bol ako hluk davu. Ja, Daniel, som videl zjav; mužovia, ktorí boli pri mne, nevideli zjav; ale prepadol ich veľký údes, takže ušli a skryli sa. Tak som zostal sám, keď som videl tento veľký zjav. Ale neostalo vo mne sily... (Daniel 10:5-8)
 
Ez 10-1 :"Potom som zazrel, že na oblohe, ktorá bola nad hlavou cherubov, ukázalo sa nad nimi čosi ako kameň zafír, čo sa na výzor podobalo trónu. 2 I riekol mužovi, oblečenému do plátna: "Choď medzi kolesá pod cherubínmi a vezmi spomedzi cherubínov plné priehrštie žeravého uhlia a rozsyp to na mesto!"(vysvetlenie: pod pojmom cherubín sa v oficiálne v cirkvi myslí anjel. V skutočnosti však pojem cherubín znamená mimozemská bytosť. Pojem kolesá znamená mimozemský lietasjúci tanier).Odišiel teda pred mojimi očami. 3 Cherubíni však stáli napravo od domu, keď ten muž vstúpil, a oblak zaplňoval vnútorné nádvorie. 4 Vtom sa Pánova sláva zdvihla sponad cherubínov na prah domu, dom sa zaplnil oblakom a nádvorie bolo plné lesku Pánovej slávy. 5 A šelest krídel cherubov bolo počuť až na vonkajšie nádvorie podobne hlasu všemohúceho Boha, keď .hovorí. 6 A keď rozkázal človekovi oblečenému do plátna: "Vezmi oheň spomedzi krútňavy, spomedzi cherubínov!", on išiel a zastal pri kolese(poznámka: všímnite si znovu spomenutý pojem koleso, čo je objekt UFO).7 Vtedy cherub vystrel ruku spomedzi cherubov k ohňu, ktorý bol medzi cherubmi, nabral a dal do priehrštia tomu, čo bol oblečený do plátna. On vzal a odišiel. 8 A na cheruboch pod ich krídlami sa zjavila podoba ľudskej ruky. 9 Pozeral som a hľa, pri cheruboch boli štyrikolesá, po jednom kolese pri každomcherubovi, výzorkoliesvšak bol ako lesk drahokamu tarzis. 10 Čo do výzoru mali všetky štyri rovnakú podobu, akoby bolokoleso v kolese. 11 Keď išli, išli na štyri strany, pri pohybe sa neobracali, ale ktorým smerom sa obrátilo predné, išli za ním, neobrátili sa pri pohybe. 12 A celé ich telo, ich chrbty, krídla aj kolesá boli dookola plné očí (pri svojich štyroch kolesách)(vysvetlenie: kolesá boli dookola plné očí: ide o popísanie vtedajšmi jazykovými možnosťami blikajúce svetielka na UFO tanieri).13 Kolesá však boli pred mojimi ušami nazvané Krútňava. 14 Každý mal štyri tváre: prvá tvár, tvár cheruba, druhá tvár, tvár človeka, tretia tvár leva a štvrtá tvár orla. 15 Vtom sa cherubi zdvihli: bola to tá živá bytosť, ktorú som videl pri rieke Chobar. 16 Keď cherubi išli, išli popri nich aj kolesá, a keď si cherubi zdvihli krídla, aby sa vzniesli zo zeme, kolesá sa neobrátili od ich boku(vysvetlenie: vtedajšími biednymi jazykovými možnosťami popísaný UFO dopravný prostrietok. Autor chce vysvetliť to, že bytostmi cestovali vo vnútri pohybujúceho sa UFO taniera).17 Keď tí zastali, zastali, keď sa vzniesli, vzniesli sa s nimi, pretože v nich bol duch živej bytosti. 18 Tu Pánova sláva opustila prah domu a zastala nad cherubmi. 19 Nato si cherubi zdvihli krídla a pred mojimi očami sa pri odchode vzniesli zo zeme, podobne s nimi aj kolesá, a zastali pri vchode východnej brány Pánovho domu a odhora nad nimi bola sláva Izraelovho Boha.(vysvetlenie: UFO stroje už definitívne odišli preč do vesmíru)
****************************************************************
Tak tento citát je veľmi zaujímavý. Môže to súvisieť so súčasnými veľmi častými únosmi mimozemšťanov v USA?
...lebo keď (zazneje) povel a hlas archanjela a Božia trúba, sám Pán zostúpi z neba,a najprv vstanú tí, čo umreli v Kristu, potom my, ktorí zostaneme na žive,spolu s nimi budeme uchvátení v oblakoch do vzduchu naproti Pánovi, a tak stále s Pánom budeme. Tak sa potešujte vospolok týmito slovami. (1. Tesalonickým 4:16-18) 
**********
Popis mimozemského únosu, vtedajšími obmedzenými jazykovými možnosťami?
Druhá kniha kráľov - kapitola 2  11 A ako išli v rozhovore, zrazu ich oddelil od seba ohnivý voz a ohnivé kone a Eliáš vystúpil vo víchrici do neba.
**********
Oblačný stĺp ako UFO úkaz?
Kniha Exodus - kapitola 13     21 Pán šiel pred nimi cez deň v oblačnom stĺpe, aby im ukazoval cestu, v noci zasa v ohnivom stĺpe, aby im svietil, takže mohli dňom i nocou putovať.22 A nikdy nezmizol oblačný stĺp cez deň, ani ohnivý stĺp v noci spopred ľudu.
Kniha Exodus - kapitola 14    19 Nato Boží anjel zmenil svoje miesto. Predtým šiel pred izraelskými vojmi a teraz sa odobral za ne. Aj oblačný stĺp zmenil svoje miesto spopred nich a postavil sa za nich.20 Takto sa dostal medzi egyptské vojsko a medzi izraelské vojsko. A oblak bol na jednej strane temný, na druhej osvetľoval noc, a tak sa celú noc nedalo k tamtým priblížiť.24 V čase rannej stráže Pán hľadel v ohňovom a oblačnom stĺpe na Egypťanov a egyptské vojsko uviedol do zmätku.25 Spôsobil tiež, že im kolesá z vozov odpadávali a že len s ťažkosťou mohli napredovať. Tu Egypťania vraveli: "Utekajme pred Izraelitmi! Veď Pán bojuje za nich proti Egypťanom!"
Kniha Exodus - kapitola 16    10 Keď to Áron oznámil celej pospolitosti Izraelitov, oni sa dívali na púšť a tu sa zjavila Pánova sláva v oblaku!
Kniha Exodus - kapitola 19  16 Keď nastal tretí deň, začalo za rána hrmieť a blýskať sa. Hustý mrak zakrýval vrch a silno zaznieval zvuk rohu. I chvel sa strachom všetok ľud v tábore.17 Mojžiš však vyviedol ľud z tábora v ústrety Bohu a oni sa postavili pod samým vrchom.18 Vrch Sinaj bol celkom zahalený v dyme, lebo Pán zostúpil naň v ohni, a dym vystupoval z neho ako z pece. Celý vrch sa hrozne triasol.
Kniha Exodus - kapitola 33    9 A len čo Mojžiš vošiel do stánku, spustil sa nadeň oblačný stĺp a ostal stáť pri vchode do stánku. Potom sa rozprával s Mojžišom.10 A všetok ľud videl stáť oblačný stĺp pri vchode do stánku. Tu všetci povstali a každý sa vrhol (na zem) pri vchode do svojho stanu.11 Pán sa však rozprával s Mojžišom z tváre do tváre, ako keď sa niekto rozpráva so svojím priateľom. Potom sa vrátil do tábora. Ale jeho služobník, mladík Jozue, Nunov syn, sa nevzďaľoval zo stánku.
Kniha Exodus - kapitola 34    5 Keď sa potom Pán zniesol v oblaku, Mojžiš sa postavil k nemu a vzýval Pánovo meno.
Kniha Exodus - kapitola 40   34 Vtedy zakryl stánok zjavenia oblak a príbytok naplnila Pánova sláva. 35 Mojžiš nemohol vojsť do stánku zjavenia, lebo sa na ňom vznášal oblak a Pánova sláva napĺňala príbytok. 36 Keď sa oblak od stánku zdvihol, Izraeliti sa dávali počas celého svojho putovania na pochod; 37 a keď sa oblak nezdvihol, nepohli sa až dotiaľ, kým sa nezdvihol. 38 Cez deň totiž ležal nad stánkom oblak, v noci sa však javil očiam všetkých Izraelitov ako oheň, počas celého ich putovania.
Kniha Numeri - kapitola 11   1 Ľud začal volať k Pánovi, že sa mu zle vodí. Keď to Pán začul, zahorel hnevom. Vyšľahol oproti nim Pánov oheň a strávil okraj tábora. 2 Tu ľud volal o pomoc k Mojžišovi. A keď Mojžiš orodoval u Pána, oheň uhasol. 3 Preto nazvali to miesto Tabera, lebo tam vzbĺkol proti nim Pánov oheň

Druhá kniha Samuelova - kapitola 22   7 V úzkosti som vzýval Pána a volal som ku svojmu Bohu. Zo svojho chrámu počul môj hlas a moje volanie preniklo k jeho sluchu. 8 Zem sa pohýbala a zachvela; nebesia sa otriasli a pohli v základoch, lebo vzplanul hnevom. 9 Dym sa mu valil z nozdier a spaľujúci oheň z jeho úst, vyletúvali z neho žeravé uhlíky. 10 Znížil nebesia a zostúpil: čierne mračno pod jeho nohami. 11 Zasadol na cheruba a vzlietol, vznášal sa na krídlach vetrov. 12 Stánok si urobil vôkol seba z čierňavy vôd a hustých oblakov. 13 Pred žiarou jeho tváre sa do žerava rozpálilo uhlie. 14 Pán z neba zahrmel a zaznel hlas Najvyššieho. 15 Vyslal šípy a rozprášil ich, vrhol blesky a zmietol ich. 16 Otvorili sa morské hlbočiny a základy zeme sa odkryli. Pred Pánovou hrozbou, pred víchricou jeho hnevu.


Obrázky k článku

K článku niesú žiadne obrázky

Kategória: UFO
Dátum: 25.06.2015 16:07
Pridal: lender15
Zobrazené: 6173 krát

Diskusia

V diskusii niesú žiadne príspevky

Pridať príspevokČlánky

Dnes je Sobota
8. 8. 2020

Zmeniť tému


Prihlásenie

Prihl. meno

HesloRegistrácia


Anketa

Videli ste UFO?

Áno: 2771 ľudí


Nie: 1892 ľudí


Spolu hlasovalo:
4663 ľudí


Pozorovali ste UFO, či iný nezvyčajný jav? Svoje pozorovanie môžete nahlásiť tu!


UFO klub Zlín

Asociácia UFO Bádatelov

UFO, záhady, vesmír, paranormálne javy - www.mysteria.sk
BestUbytovanie.eu - Ubytovanie na Slovensku

Bezplatná inzercia - auto-moto, elektro, nehnutelnosti, práca, služby, šport, zvieratá